ภาพและรายชื่อ ม.ศ. 1 ปี 2515

 

ม.ศ. 1/2(ข)
ม.ศ. 1/3(ค)
ม.ศ. 1/4(ง)
ม.ศ. 1/5(จ)
ม.ศ. 1/6(ฉ)
ม.ศ. 1/7(ช)
ม.ศ. 1/8(ซ)

 

lens plus