นางพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด                พุธที่ 8 มกราคม 2501

บิดา-มารดา       นายเกษม-นางสำลี ราชชมภู

ครอบครัว

สมรสกับนายถวัลย์ เรียนวิริยกิจ มีบุตรชาย 2 คน

          1.นายณรัลย์ เรียนวิริยกิจ อายุ 25 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หจก.อุบลนวกิจ

          2.นายเขมชาติ เรียนวิริยกิจ อายุ 24 ปี สำเร็จปริญโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Monash University เมือง Melboure Australia

          ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Monash University

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา                    โรงเรียนอุบลวิทยาคม

มัธยมศึกษา                     โรงเรียนนารีนุกูล

มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

อนุปริญญา                       สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี

ปริญญาตรี                        คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติด้านธุรกิจ

          1.ศูนย์เครื่องสำอางโพลา จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นผู้ริเริ่ม Direct sale คนแรกในจังหวัดอุบลฯ

          2.อุบลนวกิจ ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ปตท. และผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทโอสถสภาจำกัด ในเขตอีสานใต้

ประวัติการทำงานด้านสังคม

          1.ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

          2.ผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3

          3. ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี

          4.ผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวขนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

          5.กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

          6.กรรมการบริหารเบ็ญจะมะมหาราชสมาคม

          7.กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุบลวิทยาคม

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

          1.ริเริ่มฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อบำบัดและฟื้นฟูก่อนส่งเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ชุมชน ให้กับเด็กและเยาวชนที่รอคำพิพากษาและก่อนพ้นโทษ โดยการให้ทุนทรัพย์ส่วนตัว

ตลอดจนมีโอกาสให้คำแนะนำและอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯอย่างใกล้ชิด

          2.ร่วมสนับสนุนและริเริ่มการจัดการ "สู่ร่มไทรงาม" ร่วมกับ คุณสุทัศน์ เงินหมื่น และอดีตผู้อำนวยการ สมพงษ์ โลมรัตน์ ตลอดจนศิษย์เก่าและเหล่าคณาจารย์ทุกท่าน สืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้.