HOME
แสดงความเห็น

ประวัติประธานรุ่นเบ็ญ 1719 ปี 2558

บุญเรือง ทองสวัสดิ์


ชื่อ       บุญเรือง ทองสวัสดิ์

ที่ทำงานปัจจุบัน       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา

  1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก
  2. จบชั้นประถมศึกษาที่ 5 – 7 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน อ.บุณฑริก
  3. มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  4. ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
  5. ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี(เรียน 2 ปีหลัง)
  6. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี

คติประจำใจ  “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”


.......................................