Personal Site

My photo

Welcome to my world

ชื่อ - นามสกุล      นายสมพงษ์ โลมรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๘๙ อายุ ๖๒ ปี

ประวัติการศึกษา > การศึกษาบัณฑิต ๒๕๑๒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน > ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต > ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๑)
> ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕)
> ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด > มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
> มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

join my club

มีกลุ่มเพื่อนฝูงที่รวมตัวกันอย่าง

เหนียวแน่น และได้รับมอบหมายเป็น

ประธานรุ่น(หลายปีติดต่อกัน)ด้วยคือ รุ่น ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูจังหวัดอุบลราชธานี ใน 1 ปี จะพบปะสังสรรค์กัน 1 ครั้ง

และอีกกลุ่มคือชมรม อดีตครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ซึ่งเปิดตัวชมรมครั้งแรกก็เมื่อวันที่ 14 เมษายน 53 ที่ผ่านมา และรับหน้าที่เป็นประธานชมรมอีกแห่ง